Loading
Contact

Pune (Maharastra)													Hisar (Haryana)											Email			
																
DSK Akash Ganga,													Pail Pharma (P) Ltd.										pailpharma@yahoo.com	
504,New D.P. Road,													5 Tilak Bazar,											guptaakhileshkumar@yahoo.co.in
Pune - 07															Hisar, Haryana											rana.ramesh41@yahoo.com
India															
																	Tel :
																	Mr. Ramesh Rana 09416110369, 09896984353
Lucknow (Uttar Pradesh)											Email : vdhamija17@gmail.com , rana.ramesh41@yahoo.com
																	
Pail Pharma (P) Ltd.
180 B Hind Nagar,
Kanpur Road,														Bhopal (Madhya Pradesh)
Lucknow-226012
																	C/O Paras Chemist,
Tel/Fax : 0522 4063547											G-5, Shri Shantinath Plaza,
Email : guptaakhileshkumar@yahoo.co.in							26 Hamidia Road,
																	Bhopal, MP
 
Amritsar (Punjab)													Tel : 09893096569, 08085767005
																	Email : paraschemist@gmail.com
C/O Kushager Remedies,
18 Kairon Market,
Hall Bazar,															Jaipur (Rajasthan)
Amritsar, Punjab
																	C/O Ram & Son
Tel: 01832544062, 09814152722									5 Lion,s Anjani Marg,
																	Hanuman Nagar Extension,
																	Jaipur, Rajasthan

																	Tel : 01412353125, 09413344284
																	Email : ramandsons_11@yahoo.in

Send Feedback